Změny Disciplinárního řádu se týkají především:

 • Zavedení nových disciplinárních přečinů - § 64a Nedovolené sázení, § 69d Porušení evidenčního a registračního řádu FAČR, § 69e Porušení Klubového licenčního řádu;
 • Zavedení možnosti uložit disciplinární trest pod sazbou případně upustit od potrestání u spolupracujícího pachatele u vyjmenovaných disciplinárních přečinů - § 17 odst. 2 - nová možnost může podpořit snahu spolupracovat s disciplinárním orgánem i ze strany osob zapojených do páchání disciplinárních přečinů;
 • rozšíření uloženého trestu zákazu činnosti na všechny funkce u daného družstva - § 26;
 • Doplnění zákazu účasti na veškerých aktivitách spojených s činností FAČR o demonstrativní výčet činností, které jsou tímto disciplinárním trestem zakázány - § 28 odst. 1;
 • Disciplinární přečiny pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování a pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám je nově možné spáchat i prostřednictvím sociálních sítí a dalších veřejných sdělovacích prostředků - § 44 a 45 - tato změna souvisí s aktivitou FAČR v projektu „Přes čáru“ a snahou o větší kultivaci fotbalového prostředí;
 • Upřesnění pravidla pro trestání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí, tak aby byla v amatérských soutěžích zachována jednota trestu po dobu soutěžního ročníku - § 46;
 • Zvýšení sazeb za spáchání některých disciplinárních přečinů - tato změna souvisí s aktivitou FAČR v projektu „Přes čáru“ a snahou o větší kultivaci fotbalového prostředí;
 • změna názvu disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže na match fixing – provedení rozhodnutí VV ze dne 5. 9. 2023 po vzoru vyspělých asociací, FIFA i UEFA, které mají match fixing taktéž jako samostatnou skutkovou podstatu. Současně se rozhodování o tomto disciplinárním přečinu vkládá do působnosti Etické komise, neboť i doposud tomu tak bylo a veškerá řízení si Etická komise odnímala a projednávala podle § 76 DŘ;
 • Změny disciplinárního přečinu „neoprávněné nastoupení v utkání“ na „neoprávněný start v utkání“ - § 50;
 • Úpravy disciplinárního přečinu „veřejné hanobení, diskriminace a ponížení“ - § 54;
 • Zjednodušení úpravy pravidel, které umožnují distanční jednání disciplinárního orgánu - § 92;
 • Zavedení možnosti zakázat předběžným opatřením činnost v případě podezření ze spáchání disciplinárního přečinu match-fixingu, úplatkářství a nedovoleného sázení, aniž by bylo vedeno trestní stíhání pro týž skutek - § 94 odst. 2;
 • Zavedení institutu anonymního svědka - § 97 odst. 2 a 3;
 • Zrušení § 119a, který dával Výkonnému výboru oprávnění rozhodnout o amnestii.

Předpis v revizích i v čistopise naleznete níže.

Složka dokumentů