FIFA přijala v prosinci 2022 nová pravidla pro působení agentů ve fotbale, kterou mají národní asociace povinnost implementovat nejpozději od 1. 10. 2023, a která obsahuje některé zcela nové prvky, jejichž dopad na vztahy mezi kluby, hráči a agenty bude zásadní. 

Systém registrovaných zprostředkovatelů vedený FAČR skončí podle novelizace FIFA k 1. 10. 2023, kdy se jednak vrací označení agent (namísto registrovaný zprostředkovatel) a jednak evidence a licencování agentů bude podléhat přímo FIFA. Fakticky jde o návrat do stavu před rokem 2015, kdy též existovali agenti FIFA, kteří měli jednotnou licenci udělenou ze strany FIFA, se kterou byli oprávněni působit po celém světě. V uplynulých 8 letech pak byla dána působnost národním asociacím a došlo tak k roztříštění jednotné celosvětové úpravy do odlišných národních úprav s problematickými dopady zejména při mezinárodních přestupech hráčů.    

Vzhledem k výše uvedenému bylo nutné jednak přijmout nový předpis upravující činnost agentů (Řád agentů) a jednak provést též dílčí návazné změny v dalších předpisech, především spočívající v úpravě terminologie (zprostředkovatel – agent). 

Řád agentů FAČR

Řád agentů FAČR k 1. 10. 2023 nahrazuje doposud platný Zprostředkovatelský řád FAČR. Kromě změny terminologie ze zprostředkovatel na agent se změny týkají především:

  • udílení licencí (místo FAČR bude licenci udělovat jen FIFA);
  • omezení dvojího zastoupení klubu a hráče při jedné transakci s jedinou výjimkou;
  • ukončení možnosti právnických osob zastupovat hráče;
  • limitů na výše provizí vyplácených ze strany klubů a hráčů;
  • stanovení teritoriální působnosti agenta FIFA na celý svět;
  • definování střetu zájmu a přijetí pravidel pro jeho omezení;
  • vzniku Platformy FIFA, na které bude činnost agentů probíhat.

Navrhovaný předpis vychází z modelového předpisu FIFA pro národní asociace, který FAČR přijal bez větších zásahů.

Zatímco FIFA svým předpisem FFAR (FIFA Football Agent´s Regulations) upravuje mezinárodní zastupování, Řád agentů FAČR upravuje především zastupování s vnitrostátním prvkem.

Disciplinární řád FAČR

Navrhovaná novelizace Disciplinárního řádu FAČR se týká především změny ustanovení disciplinárního přečinu podle § 69b Porušení Zprostředkovatelského řádu, které bude nově přejmenováno na Porušení Řádu agentů, přičemž se při této příležitosti napraví i dosavadní nedostatečná úprava, kdy bylo možné disciplinárně trestat jen určitá porušení řádu. Nyní by bylo možné potrestat jakékoliv porušení pravidel týkajících se smluv o zastupování bez mezinárodního prvku i porušení pravidel týkajících se vnitrostátního přestupu nebo vnitrostátní transakce. Speciální skutkovou podstatu pak tvoří zakázané zastoupení nezletilého a nesplnění administrativních povinností vyplývajících z Řádu agentů.

Co se týče možných trestů, FAČR nebude disponovat možností pozastavení či odebrání licence (což má mj. za následek i změnu § 24 odst. 1, § 24 odst. 6, § 76 odst. 9, § 76 odst. 10 a zrušení § 38a, pro fyzické osoby (včetně hráčů a trenérů) jsou tak možné tresty pouze peněžitá pokuta a fotbalově prospěšné práce, pro právnické osoby (kluby) pak peněžitá pokuta a zákaz přestupů a hostování. 

Přestupní řád FAČR

Navrhovaná novelizace Přestupního řádu FAČR se týká terminologického nahrazení ze zprostředkovatel na agent, a to jak ve výkladovém ustanovení, tak v textu předpisu (především v oblasti uvedení a neuvedení agenta při podpisu profesionální smlouvy). 

Evidenční a registrační řád FAČR

Navrhovaná novelizace Evidenčního a registračního řádu FAČR se týká pouze vyjmutí pojmu zprostředkovatel a evidenčních (přebírá FIFA) a kontrolních (u registrace profesionální smlouvy) povinností FAČR.

Složka dokumentů