Fotbalová asociace České republiky („FAČR“) je postavena na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné a jsme připraveni mu předcházet. Pro odhalování možného protiprávního nebo neetického jednání jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém („Vnitřní oznamovací systém“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou všechny osoby vykonávající činnost pro FAČR, ať už jako její zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, členové nebo osoby vykovávající práva spojená s členstvím v orgánech FAČR i smluvní partneři FAČR. Oznamovatelům jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Do Vnitřního oznamovacího systému mohou být podávány i oznámení týkající se společnosti STES a.s. anebo společnosti FAČR Property a.s.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

Kontaktní údaje
Online oznámení Použijte formulář pro oznámení dostupný na webové stránce: https://facr.whistlelink.com/
Ústní oznámení Zavolejte na telefonní číslo +420 483 104 373, kde Vám bude umožněno nahrát ústní oznámení.
Osobní oznámení Sjednejte si osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím e-mailu wbo@fairdata.cz
nebo na telefonním čísle +420 226 288 363.
Příslušnými osobami byli jmenováni externí compliance právníci ze společnosti FairData Professionals a.s.:
Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M.
Mgr. Lívia Djukić
Externí oznamovací systém Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému
zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámeních podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.