Běžná otevírací doba pro veřejnost: 

PO – PÁ 10:00 až 15:00

SO – NE 10:00 až 17:00

Změna otevírací doby pro veřejnost:

 

Návštěvní řád stadionu Přátelství

čl. 1

Obecná část

1)   Majitelem a provozovatelem stadionu Přátelství (Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov) je Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“).

2)      Prostory stadionu Přátelství jsou určeny k provozování sportovních aktivit, zejména pak k fotbalu a atletice.

3)      Pro účely tohoto řádu se prostory stadionu Přátelství rozumí travnaté fotbalové hřiště a tartanová atletická dráha, přičemž atletickou dráhou se rozumí též pískové doskočiště, doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči a dále také vyznačený zpevněný kruh pro hod kladivem či diskem.

4)      Návštěvníkem se rozumí ten, kdo vstoupí do areálu stadionu Přátelství, a to za účelem využití prostor vymezených v tomto řádu.

čl. 2

Podmínky pro využívání prostor

1)      Využívání prostor, jakož i vstup do prostor stadionu Přátelství, je pro veřejnost umožněn v hodinách, které FAČR uveřejní na stránkách www.fotbal.cz. Prostory lze využívat zásadně k účelu, kterému ze své podstaty slouží a současně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

2)      V případě poškození vybavení je návštěvník povinen tuto skutečnost oznámit na recepci v hlavní budově FAČR. Zjistí-li návštěvník při příchodu na sportoviště jakékoliv vady či poškození, je povinen tuto skutečnost oznámit ještě před započnutím užívání sportoviště správci, nebo na recepci v hlavní budově Fotbalové asociace České republiky.

3)      Osoby mladší 15 let mohou prostory využívat výhradně s doprovodem rodičů, či jiné zletilé a plně svéprávné osoby. Vstup a využívání prostor stadionu Přátelství uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

4)      Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody na osobním majetku a neručí za odložené věci. Před vstupem do areálu sportoviště je nutné se s tímto návštěvním řádem seznámit.

5)      Vstup do areálu stadionu Přátelství je zakázán osobám, které jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.  

6)      V celém areálu stadionu Přátelství platí zákaz:

  1. Kouření;
  2. Konzumace alkoholu a jiných omamných látek;
  3. Konzumace jídla;
  4. Manipulace s otevřeným ohněm;
  5. Odhazování odpadků mimo odpadkové koše;
  6. Vstup se psy a jinými zvířaty;
  7. Jízdy na kole, kolečkových bruslích, motorovým vozidlem nebo s dětským kočárkem;
  8. Přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa;

 a dalších aktivit potažmo činností, které odporují účelu prostor stadionu Přátelství, jakož i dobrým mravům.

 7)      Travnaté hřiště lze využívat výhradně v obuvi určené k hraní fotbalu na travnatých površích. Travnaté hřiště slouží pro fotbalové tréninky, zápasy a přidružené atletické disciplíny, přičemž k jinému účelu ho lze využít pouze se souhlasem provozovatele. Je zakázáno vpichování předmětů do travnaté plochy či jiné činnosti, které by vedly k rozrušení travnatého povrchu. Během sečení, hnojení a zavlažování je vstup na plochu zakázán. Travnatou plochu je třeba využívat rovnoměrně tj. nezatěžovat jen určitý segment hřiště.

 8)      Atletický ovál je určen pro běhy a jejich trénink. Míčové hry jsou na atletickém oválu zakázány. Umělý povrch (tartan) musí být využíván pouze pro sportovní účely a uživatelé povrchu musí používat vhodnou obuv (sportovní obuv s nebarvící podrážkou, tretry), přičemž vstup v znečištěné obuvi je zakázán. Využívání první dráhy je povoleno pouze během tréninků a závodů, nikoliv pro potřeby vyklusávání a rozcvičování. Po ukončení sportovní aktivity je nutné uvést dráhu, sektory i náčiní do původního stavu. Rovněž je zakázáno vyrývat do povrchu atletické dráhy jakékoliv značky či jinak narušovat povrch dráhy.

9)    Je nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti během souběžného provozu na atletickém oválu a travnatém hřišti.

10)  Pískové doskočiště je třeba udržovat v čistotě. Zakazuje se vynášení písku z doskočiště na ostatní plochy sportoviště.

11)  V sektoru pro vrh koulí/diskem je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat bezpečnou vzdálenost od dopadiště vrhaných koulí/disků. Je zakázáno vrhat kouli/disk mimo vymezený prostor.

12)  V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportoviště a také při nutných opravách či údržbě, je FAČR oprávněn provoz sportoviště přerušit.

13)  V případě porušení jedné či více podmínek uvedených výše, má FAČR právo návštěvníka z areálu stadionu Přátelství vykázat.

čl. 3

Závěrečná ustanovení

 1)      Každý vstup na pozemek sportoviště bez souhlasu správce může být řešen jako přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

 Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.