Požadavek na novelizaci tohoto předpisu vzešel ze všech koutů fotbalového hnutí. Hlavním důvodem byla dlouhá doba, která uplynula od poslední větší novelizace vroce 2016 a dále podněty, které směřovaly na určitou nepřehlednost celého předpisu, ve kterém bylo složité se zorientovat. Pro účely přezkumu jednotlivých institutů a následného návrhu úpravy byla Výkonným výborem již v srpnu 2023 jmenována Pracovní skupina, která došla k následujícím závěrům:

  • Přestup nevyužívaného hráče – byla odstraněna podmínka držení lékařské zprávy mateřským klubem při zachování podmínky nezapočítávání zdravotních důvodů do lhůty 12 měsíců pro nevyužívání hráče; 
  • Volný přestup – bylo schváleno zkrácení období z1. 6. – 20. 6. o 6 dnů tak, že bude nově trvat od 1. 6. do 14. 6, hlavním důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že kluby před losovacími aktivy budou vědět skolika hráči mohou počítat. FAČR tím navíc získá čas navíc, ve kterém vyřeší další palčivý problém, a to pomalé vyplácení částek za odstupné, kdy nově dojde krozdělení částky na dvě splátky (první již na začátku července); 
  • Přestup na základě školy – pracovní skupina se shodla, že do existujícího přestupu nebude zasahováno, ale bude se nově více dbát na kontrolní mechanismus tak, aby nebyl tento přestup činěn pouze účelově;
  • Navýšení částek stanoveného (tabulkového) odstupného – bylo plošně vcelém přestupním řádu navýšeno, aby částky odpovídaly svému účelu, který byl především inflací od roku 2016 snížen. Zároveň nebyly částky zvýšené natolik, aby negativně ovlivnily zaběhnuté vztahy mezi kluby nebo znemožnily provedení jednotlivých přestupů;
  • Tréninková kompenzace – po vzoru FIFA došlo ke změně ve dvou částech – výpočet se bude nově vypočítávat podle kalendářních roků, a to pouze do 21 let. Snížení věku navíc umožnilo zvýšit částky napříč celým vývojem hráče, ke klubům, kde hráči začínali, se tak díky tomu dostane více finančních prostředků. 

Další viditelnou změnou vrámci zpřehlednění Přestupního řádu je zavedení proklikávacího obsahu a srozumitelného členění předpisu. Po otevření Přestupního řádu tak bude mít každý možnost jednoduchým a rychlým způsobem dostat se kpřestupu, jehož detaily ho zajímají. Další velkou změnou je definování všech dostupných typů přestupů, přičemž každý zpřestupů je upraven ve vlastním ustanovení, ve kterém je uvedeno vše, co se daného přestupu týká (definice, postup apod.). Vprůběhu nadcházejího období před začátkem nové sezóny bude navíc na webu doplněna sekce, kde budou obsaženy jednotlivé typy přestupů snávodem, jak tento přestup realizovat podle Evidenčního a registračního řádu FAČR. Co se týče obsahových změn, je upraven:

  • Přestup hráče přípravky – dosud realizovaný pouze po schválení Výkonný výborem bude nově nárokový a po splnění podmínek (souhlasy všech zúčastněných) a dodání dokumentů bude přestup proveden;
  • Přestup omezovaného hráče na volný přestup  hráč, který je do 30. 6. omezovaným hráčem nemohl dosud přestoupit na volný přestup, aniž by si přestup zrušil, nově bude možné tento přestup uskutečnit;
  • Narovnání poplatků za přestupy – pravidla pro určování poplatků budou stejná u vnitrostátních i mezinárodních přestupů s tím rozdílem, že k mezinárodním přestupům bude připočítán poplatek 500 Kč (u většiny přestupů do nižších soutěží tak fakticky dojde ke snížení poplatku).

Vrámci tvorby Přestupního řádu došlo také kněkolika terminologickým změnám, kdy byly dosud nepojmenované přestupy pojmenovány, povětšinou již vpraxi užívanými názvy (např. volný přestup), nebo například přejmenováním stanoveného odstupného na tabulkové, což je pojem daleko častěji užívaný.

Na květnové zasedání Výkonného výboru bude předloženo ještě jedno upřesnění nově schváleného Přestupního řádu, které se bude týkat především oblasti profesionálních smluv, k čemuž v rámci tzv. sociálního dialogu probíhá finální diskuse mezi FAČR, ČAFH a LFA.

Vzhledem k rozsahu změn nemělo smysl vyhotovovat verzi v revizích, přikládáme tak k tomuto článku verzi v čistopisu. Aby nedošlo k záměně, do souboru předpisů vložíme až finální verzi předpisu s blížící se účinností.  

Související dokumenty