Fotbalové asociace České republiky, se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 00406741, spolek vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1066 (dále „FAČR“)

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace členům FAČR o zpracování osobních údajů. FAČR zcela respektuje ochranu osobních údajů a zároveň ujišťuje veřejnost, především své členy, o zákonnosti zpracování a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně jejich údajů a soukromí v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.

Právním základem pro ochranu a zpracování osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a právní řád ČR, zejména zákon o zpracování osobních údajů a občanský zákoník.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

FAČR v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen na základě zákonných právních titulů dle čl. 6 písm. b) a c) GDPR.  Jde o identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a dále také kontaktní údaje jako jsou adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ) a e-mailová adresa. Na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracovává FAČR telefonní číslo, pokud jej žadatel o členství v rámci registrace (přihlášky) vyplní, příp. další údaje, které jsou na základě souhlasu shromažďovány zvlášť pro konkrétní účely uvedené v příslušných dokumentech či listinách.

FAČR zpracovává rodné číslo za účelem jednoznačné identifikace a za účelem prokazování oprávněně požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány) po dobu členství anebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy v souvislosti s placením členských příspěvků, příp. po dobu delší vznikne-li povinnost uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu uděleného souhlasu, příp. po dobu uvedenou v příslušných dokumentech či listinách.

MARKETING VS. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Pokud žadatel o členství souhlasil, bude FAČR zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail za účelem marketingu, který FAČR umožňuje dále finančně podporovat základní cíle FAČR, a tedy i sport obecně. Marketing je realizován především prostřednictvím e-mailu; členové tako mohou obdržet marketingové zprávy jak přímo týkající se aktivit FAČR, tak o zboží a službách třetích stran – v žádném případě ale FAČR v souvislosti s marketingem nepředává žádné osobní údaje těmto třetím stranám.

Vedle marketingových sdělení Vám jakožto členům mohou být zasílány e-maily obsahující informace ohledně organizování turnajů, vedení databází, správy fotbalu a vytváření fotbalového zázemí, aniž byste udělili souhlas s marketingem. V případě, že nemáte zájem být informováni o dění ve FAČR, můžete vznést námitku a z databáze pro rozesílání tzv. transakčních a komunikačních zpráv Vás vyřadíme.[1]   

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ

Seznam zpracovatelů a ostatních příjemců osobních údajů je dostupný na www.fotbal.cz.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně. FAČR disponuje vhodnými technickými a organizačními opatřeními nutnými pro ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

PRÁVA ČLENŮ FAČR

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo (i) kdykoliv zdarma odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl k předmětnému zpracování udělen a také odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; www.uoou.cz.

Odvoláním souhlasu není dle čl. 7 odst. 3 GDPR dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FairData Professionals a.s.


[1] uvedené neplatí pro komunikaci dle Evidenčního a registračního řádu FAČR (viz blíže § 62 odst. 2 ERŘ FAČR).