Sportovní činnost – pobytové a příměstské futsalové kempy / tábory
Podpora pobytových a příměstských táborů / kempů pořádaných pro děti od 5 do 19 let s trvalým bydlištěm na území České republiky se zaměřením na všestrannou pohyblivost a futsalové dovednosti.

 

Kritéria pro hodnocení obsahové úrovně

 • Futsalový tábor / kemp je vyvrcholením celoroční činnosti s dětmi a mládeží nebo jeho pořádání má minimálně 2 letou tradici
 • Futsalového tábora / kempu se zúčastní minimálně 20 dětí ve věku od 5 do 19 let
 • Žadatel předložil rámcový program futsalového tábora / kempu
 • Jeden turnus futsalového tábora / kempu má minimálně 5 po sobě kalendářních dní

Podmínky pro poskytnutí podpory

 • Podmínkou členství v SFČR
 • Příjemce se zavazuje do 30 dnů po skončení akce zaslat závěrečnou zprávu s fotodokumentací a seznamem účastníků

Uznatelné náklady
Za uznatelné náklady nebo výdaje se považují pouze náklady, které přímo souvisí s podpořeným projektem, určeným pro futsalové tábory / kempy:

 • pronájmy nemovitých a movitých věcí,
 • propagace projektu,
 • doprava, stravování a ubytování dětí a mládeže,
 • vstupné přímo související s podpořeným projektem,
 • drobné materiálně technické zabezpečení přímo související s podpořeným projektem,
 • ceny, odměny pro děti a mládež,
 • drobné občerstvení při akcích pro děti a mládež.

Pokud žadatel žádá o tento druh finanční dotace poprvé nebo pokud došlo ke změně v těchto dokumentech, předkládá:

 • úplný výpis z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před zasláním žádosti,
 • stanovy spolku,
 • čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu FAČR/SFČR.

Lhůta pro podání žádosti
Žádosti budou přijímány od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024 (při podání žádosti je rozhodující datum doručení) žádosti je nutné zasílat na email sekretariat@futsal.cz 


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 31.10.2024
Podpora poskytnutá na základě tohoto programu bude použita výhradně pro zajištění akcí zaměřených na futsalové tábory / kempy.