Přestupní řád zjednodušil, upřesnil a upravil některý typy přestupů (např. přestup přípravek) a současně aktualizoval a upravil částky v Přestupním řádu uvedené, a to jak tréninkové kompenzace, tak odstupné. K samotnému procesu sbírání připomínek je nutné ještě doplnit, že Úsek přestupů konstituovaný v roce 2022 nasbíral za dobu své existence velké množství podnětů ze všech pater fotbalu, nejčastěji z okresní a krajské úrovně.

Kromě na první pohled viditelných a níže rozepsaných novinek tak Přestupní řád obsahuje celou řadu menších detailů ulehčujících praktické působení klubů na přestupovém trhu (např. snížení poplatku za přestup zahraničního hráče u klubů do úrovně KFS či umožnění volného přestupu hráčům na omezovaném přestupu).

Za výchovu hráčů více peněz pro nejmenší kluby

Nový § 27 zvýšil částky tréninkových kompenzací na dvojnásobek v období od 6. do 11. roku věku hráče. Zvýšily se i částky v dalších věkových kategorií. Pokud tak bude po 1. 6. 2024 nabídnuta hráči profesionální smlouva, budou se vyplácet tréninkové kompenzace ve zvýšené variantě. V raném věku je časté, že hráč je vychováván lokálním klubem a z tohoto pohledu tak bude mít dopad úpravy ustanovení i do některých klubů hrajících na okresní úrovni. Jak je patrné z přiloženého porovnání znění ustanovení o tréninkových kompenzacích, změnil se i způsob počítání, kdy namísto soutěžního ročníku bude napříště počítáno s kalendářními roky. Výchova se také již nebude hradit za 22. a 23. rok věku hráče, kdy se již má za to, že vývoj hráče je ukončen (spouštět se však bude proces tréninkové kompenzace nadále až do 23. roku věku).

2016 - 2024

od 1. 6. 2024


Zvýšené částky odstupného jako ochrana klubů

Na první pohled výrazná změna se uskutečnila také u tabulkového odstupného, které se využívá primárně v případě volného přestupu (termínu volného okna). Samotný volný přestup byl upraven a namísto 20 dnů bude trvat pouze 14 dnů tak, že proběhne od 1. 6. do 14. 6. Důvodem je, aby kluby v období před zpětvzetím přihlášky do soutěží věděly, s jakým kádrem hráčů mohou pracovat a nestalo se, že klub zjistí, že mu 20. 6. odešlo několik klíčových hráčů a bude mít omezenou nebo žádnou možnost na situaci zareagovat. Zkrácení období také umožní sekretariátu FAČR, aby se pokusil vyřešit palčivý problém volných přestupů, kdy se dosud vyplácely částky za volné přestupy až v druhé polovině srpna po rozlosování všech soutěží, které je nutné pro výpočet finální částky odstupného za hráče. 

Nově bude vyplacení odstupného rozděleno do dvou splátek, kdy ta první (v minimálně určitelné výši podle soutěží z minulého ročníku a věku hráče) proběhne již v první polovině července, doplatek pak bude stejně jako dosud po definitivním rozlosování všech soutěží. Toto řešení umožní klubům získat alespoň část finančních prostředků s předstihem a využít je na případné získání posil ještě před prvním soutěžním utkáním v sezoně.  

Co se týče samotné tabulky, prošla celkovou revizí jejího smyslu a koncepčního nastavení. Jak je patrné z níže uvedeného srovnání, tak dosud dle původního nastavení z roku 2016 byl největší rozdíl mezi soutěžemi 8. ligy (okresního přeboru) a 7. ligy (1. B třídy), zatímco rozdíly mezi 7., (1.B), 6. (1.A) a 5. (KP) ligou byly minimální. V souvislosti s rekodifikací přestupního řádu nastala vhodná příležitost toto nastavení, platné v průběhu posledních osmi let, přizpůsobit tak, aby byl důraz posunut na nejvyšší soutěže organizované danými řídícími orgány (tedy 3. ligu, 5. ligu a 8. ligu). Zvýšení částek tak nemělo být pouhé navýšení o předem stanovené procento, ale mělo reagovat na dosavadní nastavení.

Přestože některé kluby vidí ve zvýšení částek své možné budoucí zhoršení ekonomické situace, motivací ke zvýšení byla současně i jejich ochrana. Obecně platí, že většina klubů přestupy (a nejenom ty volné) uskutečňuje směrem do klubu i z něj, sice tedy takové kluby za hráče více zaplatí, současně však od ostatních klubů za své hráče více inkasují. Co je však nejdůležitější z pohledu FAČR, je ochrana klubů efektivně pracujících s vlastní mládeží. Klub, kterému se podaří do dospělého fotbalu přivést hráče v klíčovém věku 19-23, nebude muset za zvýšené částky uskutečňovat přestupy těchto hráčů, a naopak jimi takto vychovaní hráči budou mít větší hodnotu pro případ, že se hráč rozhodne odejít do jiného klubu.

Současně zůstává zachován princip aritmetického průměru při přestupu hráče z vyšší soutěže do nižší, v absolutních číslech tak tyto přestupy nebudou dražší o dvojnásobek.

2016 - 2024

od 1. 6. 2024

Závěrem je nutné podotknout, že při tvorbě Přestupního řádu FAČR bylo pracováno s mnoha daty o proběhlých přestupech za poslední roky. Pro zajímavost uvádíme, že jen za rok 2023 proběhlo celkem 24 742 přestupů, z čehož bylo 1 888 přestupů ve volném termínu. Volné přestupy byly pak uskutečňovány podle kategorií následovně:

  1. kategorie do 18 let – 318
  2. 19-23 let – 256
  3. 24-29 let – 362
  4. 30-33 let – 254
  5. 34 let a více – 698.

Z uvedeného i s analýzy zápisů o utkání na okresní i krajské úrovni vyplývá, že ochrana kategorie 19-23 pro kluby je klíčová, neboť počet těchto hráčů klesá. Současně však platí, že data budou vyhodnocovány i za rok 2024 a každý klub i člen je vítán, aby poskytl FAČR cennou zpětnou vazbu nejen k této novelizaci, ale ke všem předpisům.