Výše uvedený harmonogram korespondoval s postupem již dříve schváleným Výkonným výborem FAČR, který uložil Legislativní radě FAČR, aby do 30. 9. 2023 provedla některé změny původního návrhu Stanov předkládaného Valné hromadě v roce 2022 a především projednala tento návrh Stanov s FIFA a UEFA, které k němu předložily své připomínky tak, aby Stanovy ve výsledku odpovídaly standardům vyspělých fotbalových asociací, především v Evropě.

V tomto smyslu Legislativní rada FAČR ve spolupráci s Legislativně-právním oddělením FAČR připravila aktualizovaný návrh Stanov, který projednal Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 8. 11. 2023.

V dalším kroku je tímto návrh Stanov předkládán celému fotbalovému hnutí k připomínkování, a to ve lhůtě do 15. 1. 2024. V přílohách tohoto dopisu naleznete nový návrh Stanov společně s důvodovou zprávou, které zároveň naleznete i na webu www.fotbal.cz.

Aktualizovaná verze Stanov je adresována všem součástem FAČR, konkrétní připomínky k jednotlivým ustanovením paragrafového znění (tzn. s přesným uvedením článku, odstavce a navrhovaného znění pozměněného, doplněného či jinak navrhovaného textu a subjektu, který připomínku předkládá) zasílejte nejpozději do 15. ledna 2024 elektronicky na e-mailovou adresu: stanovy@fotbal.cz; která je za tímto účelem zřízena.

Připomínky z připomínkového řízení budou následně posouzeny a vypořádány Legislativní radou FAČR a poté bude Výkonnému výboru FAČR předložen upravený návrh, který bude před předložením na program jednání řádné Valné hromady FAČR v roce 2024 projednán rovněž se všemi složkami FAČR.

Děkuji za Vaši spolupráci při tomto připomínkovém řízení, aby příprava nových Stanov byla záhy dokončena a na Valné hromadě FAČR v roce 2024 mohlo dojít k jejich hladkému schválení.

S pozdravem,

Složka dokumentů