1. Spory jsou v rámci Sboru rozhodců projednávány buď jediným rozhodcem, a to v souladu s § 54 odst. 1 Procesního řádu FAČR či rozhodčím senátem, a to v souladu s § 54 odst. 4 a 5 Procesního řádu. 

2. Návrh na zahájení řízení musí být předložen ve dvou originálech, má-li řízení proběhnout před jediným rozhodcem, a ve čtyřech originálech, má-li řízení proběhnout před rozhodčím senátem. 

3. Listinné důkazy uvedené v návrhu na zahájení řízení musí být předloženy ve dvou případně ve čtyřech vyhotovení v návaznosti na to, zda řízení probíhá před jediným rozhodcem či rozhodčím senátem. 

Náležitosti návrhu

1. Návrh na zahájení rozhodčího řízení musí obsahovat alespoň:

a. označení účastníků řízení, a to uvedením názvu, sídla a identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu, nebo uvedením jména, příjmení, bydliště a rodného čísla, případně data narození, jde-li o fyzickou osobu;

b. údaje podle písmena a) o případných zástupcích účastníků;

c. vylíčení rozhodných skutečností, o něž navrhovatel svůj návrh opírá;

d. označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává;

e. návrh rozhodnutí;

f. hodnotu předmětu sporu;

g. jméno a příjmení rozhodce, kterého navrhovatel jmenuje, jde-li o řízení před rozhodčím senátem, nebo žádost, aby rozhodce jako člen rozhodčího senátu byl jmenován předsedou nebo v nepřítomnosti místopředsedou Sboru rozhodců;

h. doklad o úhradě poplatku za rozhodčí řízení.

Poplatek za rozhodčí řízení

1. Poplatek za rozhodčí řízení činí 5.000,- Kč, a to ve sporech s hodnotou předmětu sporu nepřevyšující 100.000,- Kč, anebo tam, kde nelze předmět sporu ocenit nebo předmětem sporu není majetkové plnění, a to za předpokladů, že: a) je spor rozhodován jediným rozhodcem, b) nekoná se ústní jednání a c) rozhodčí nález neobsahuje odůvodnění.

2. Poplatek za rozhodčí řízení činí 10.000,- Kč, a to ve sporech s hodnotou sporu nepřevyšující 100.000,- Kč, a za předpokladu, že účastník řízení požádá, aby: a) se konalo ústní jednání a/nebo b) spor rozhodl namísto jediného rozhodce rozhodčí senát a c) rozhodčí nález obsahoval odůvodnění.

3. Poplatek za rozhodčí řízení činí 1% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10.000,- Kč, a to ve sporech s hodnotou předmětu sporu převyšující 100.000,- Kč.

4. Do uhrazení poplatku za rozhodčí řízení se návrh neprojednává. Pokud není poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, hledí se na návrh, jako by nikdy nebyl podán.