Vzhledem k dřívějším úpravám ustanovení § 33 Soutěžního řádu FAČR (dále jen „SŘ“), které upravuje institut kompenzačních poplatků za chybějící mládež, byla přijata novelizace, která upravuje možnou situaci, kdy členský klub sice na přihlášce deklaruje, že disponuje dostatečným počtem mládežnických družstev a splňuje tak podmínky shora citovaného ustanovení, po rozlosování mládežnických soutěží se však ukáže, že fakticky tento počet mládežnických družstev nemá.

Doposud by nebylo možné na tuto situaci zareagovat vyloučením družstva ze soutěže, navzdory tomu, že to SŘ v § 33 odst. 3 přímo předpokládá (V případě nižšího počtu mládežnických družstev členského klubu, než je stanovený minimální počet mládežnických družstev členského klubu pro příslušnou soutěž, nebude družstvo členského klubu oprávněno účastnit se příslušné soutěže.). 

Vzhledem k výše uvedenému tak byla přijata změna SŘ spočívající ve stanovení povinnosti STK navrhnout DK vyloučení družstva ze soutěže u takového členského klubu, u kterého se ukáže, že nesplňuje podmínky podle § 33 SŘ. Nejpříhodnější je úprava ve společném ustanovení s odhlášením, kdy má STK vůči DK tutéž povinnost. V souvislosti s touto povinností byla dále upraven Disciplinární řád FAČR (dále jen „DŘ“) tak, aby příslušná DK měla nástroj, jak daný členský klub vyloučit ze soutěže, případně mu též udělit peněžitou pokutu. Nová úprava byla vtělena do § 69 DŘ vedle dalších disciplinárních přečinů proti SŘ.

Kromě výše uvedeného pak byla zapracována ještě drobná změna § 33 odst. 6 SŘ spočívající v možné přísnější úpravě počtu nezbytných mládežnických družstev i v soutěžích divizí. Možnost zpřísnit počet nezbytných mládežnických družstev zůstává v dispozici řídících orgánů soutěže, tedy ŘKČ a ŘKM.

Složka dokumentů