FAČR v uplynulých měsících usilovně pracoval na novelizaci Stanov, které budou předloženy Valné hromadě 17. 6. 2022. Účinnost nových Stanov je však navrhovaná až od 1. 7. 2023, aby bylo možné připravit návazné legislativní změny většího rozsahu ve všech dalších předpisech. Z tohoto důvodu obsahuje novelizované znění Disciplinárního řádu FAČR s účinností od nového soutěžního ročníku, tedy od 1. 7. 2022, pouze ty nejdůležitější praktické změny, nikoliv širší koncepční změny. Úpravy vycházejí především z podnětů praxe disciplinárních orgánů a podnětů OFS, KFS a LFA. Jako již tradičně naleznete v příloze tohoto článku předpis jak s vyznačenými změnami, tak jeho znění v čistopisu.

Navrhované změny Disciplinárního řádu se týkají především:

 • rozšíření okruhu možných pachatelů disciplinárních přečinů souvisejících s utkáním i na další osoby, které mohou být vyloučeny podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, a to vzhledem k možnosti udělit osobní trest nejen hráči, ale i dalším osobám účastnícím se utkání;
 • zvýšení peněžitých pokut u disciplinárního přečinu podvodu, které byly dosud v porovnání s ostatními disciplinárními přečiny neúměrně nízké;
 • rozšíření disciplinárního přečinu Neúčast na reprezentačních srazech a utkáních o skutkovou podstatu nastoupení v rozporu se Soutěžním řádem poté, co se reprezentant omluví z předcházejícího reprezentačního srazu, dosud tato povinnost nebyla propojená s Disciplinárním řádem a nebyla tak vynutitelná;
 • zavedení skutkové podstaty porušení kodexu chování rozhodčích, aby jeho případné porušení bylo vynutitelné;
 • zavedení nové skutkové podstaty u disciplinárního přečinu Maření výkonu rozhodnutí, které postihuje případy úmyslného vykonání disciplinárního trestu v jiném členském klubu s následným bezprostředním přestupem zpět do původního členského klubu, aby se zamezilo této negativní praxi;
 • úpravy textace disciplinárního přečinu Narušení regulérnosti soutěže či utkání a zpřísnění disciplinárních trestů za tento disciplinární přečin;
 • zavedení nového disciplinárního přečinu spočívajícího v neoprávněném vstoupení do kabiny rozhodčího, aby mohla být trestána i osoba, která v tomto smyslu poruší Soutěžní řád, nikoliv pouze členský klub jako organizátor;
 • v souladu s odbornou literaturou a smyslem disciplinárního řízení zmírnění trestněprávního principu prokázání spáchání disciplinárního přečinu nade vši pochybnost, kdy nově postačí prokázání skutkového stavu, o němž bude disciplinární orgán uspokojivě přesvědčen;
 • automatického zahájení disciplinárního řízení v případě vyloučení hráče či jiné osoby podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, které výrazně usnadní práci disciplinárním orgánům;
 • možnosti rozšíření již zahájeného disciplinárního řízení, a to z praktických důvodů, aby nemuselo být zahajováno nové disciplinární řízení a poté se slučovat s již probíhajícím;
 • možnosti vrácení věci Odvolací komisi v případě rozhodnutí Etické komise a DK LFA, jsou-li skutková zjištění nedostatečná, a to opět z praktických důvodů, kdy dokazování by mělo primárně probíhat u disciplinárního orgánu první instance.

Složka dokumentů