FIFA novelizovala před koncem roku 2022 svůj předpis FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (FIFA RSTP) v částech, která jsou pro národní asociace závazné, a to s okamžitou účinností. FAČR je tak povinna přijmout novelizaci Přestupního řádu. Změny v předpise lze rozdělit do tří skupin – (i) zavedení zkoušek, (ii) úprava podmínek mezinárodních přestupů a (iii) zavedení povinností týkající se akademií.

Zavedení zkoušek

Zkoušky, tedy dočasné vyzkoušení hráče registrovaného v jiném klubu (v zahraničí), byly dosud pro hráče do 18 let striktně zakázány, FIFA však nyní přistoupila k povolení takových zkoušek, ale zároveň stanovila určité administrativní podmínky, které jsou kluby povinny splnit. Vzhledem k tomu, že veškerá úprava je uvedena ve FIFA RSTP a vnitrostátních předpisů se téměř netýká, je v novelizovaném znění pouze odkaz na příslušné předpisy FIFA tak aby se veřejnost z předpisů FAČR dozvěděla o existující úpravě FIFA a v předpisech FIFA ji mohla nalézt. Veškeré relevantní údaje je možné nalézt zde.

Úprava podmínek mezinárodních přestupů

Druhá změna se týká úpravy podmínek jednoho z typů mezinárodních přestupů mladistvých hráčů, konkrétně jde o výjimku přestupu uprchlíka bez rodičů. Tato výjimka se nově člení na podtypy přestupů podle statusu hráče z hlediska vnitrostátních orgánů – uprchlík/chráněná osoba může přestoupit i do ligového klubu do věku 18 let, azylant musí do 18 let působit pouze v amatérských klubech. Uvedené opět vyplývá ze změny ve FIFA RSTP.

Zavedení povinnosti týkající se akademií

Nejvýraznější část novelizace se týká zavedení akademií, a to jak přidružených spolků k profesionálním klubům, tak samostatných či soukromých akademií. Nová úprava obsahuje dva okruhy povinností – (i) povinnost hlásit veškeré osoby mladší 18 let působící v akademii a zajištění všech opatření k jejich ochraně, (ii) ohlašovací povinnost při spolupráci se soukromou akademií mimo struktury FAČR. Zatímco povinnost hlásit hráče se bude vztahovat pouze na nečleny FAČR, neboť o všech registrovaných hráčích akademií má FAČR prostřednictvím IS FAČR přehled, druhá povinnost musí být ze strany klubů dodržována, neboť FAČR existenci propojení mezi členským klubem a soukromou akademií bez součinnosti klubu nezjistí.

Související dokumenty