Písemné Doporučení bylo vloženo do elektronického systému SAFE, sekce Klubové licence, každému žadateli o statut.

Žadatelé o statut, kteří nesouhlasí s Doporučením, mohou podat Rozklad, a to výhradně prostřednictvím elektronického systému SAFE, a to do 12. února 2024 do 12:00.