1. VH FAČR zvolila za předsedajícího VH JUDr. Jiřího Šidliáka.

2. VH FAČR schválila jednací řád VH.

3. VH FAČR schválila navržený program jednání VH.

4. VH FAČR zvolila Mandátovou komisi v tomto složení:

 • Jakubowicz Darek ml.,
 • Šolc Libor,
 • Vítek Petr,
 • Hubáček František (předseda),
 • Zlámal Zbyněk,
 • Hladiš Karel.

5. VH FAČR zvolila Návrhovou komisi v tomto složení:

 • Marek Pavel (předseda)
 • Zbořil Martin,
 • Richter Milan,
 • Duben Václav,
 • Záloha Miroslav,
 • Pojezný Petr.

6. VH FAČR vzala na vědomí zprávu Mandátové komise.

7. VH FAČR schválila zprávu o stavu rozvoje fotbalu v České republice a o činnosti Výkonného výboru FAČR.

8. VH FAČR dále v rámci bodu č. 7 programu pod názvem „Zpráva o stavu rozvoje fotbalu v České republice a o činnosti Výkonného výboru FAČR“ VH FAČR ukládá VV FAČR, aby do příští ŘVH předložil k projednání nový návrh Stanov FAČR a to tak, aby nejdéle dne 31.12.2023 byl zejména delegátům VH a do fotbalového hnutí distribuován návrh Stanov k připomínkovému řízení a do 31.3.2024 projednat s jednotlivými složkami jejich připomínky a vypořádat je.

 

9. VH FAČR vzala na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností za rok 2022.

10. VH FAČR vzala na vědomí informace o výhledu hospodaření FAČR a jeho dceřiných společností pro rok 2023.

11. VH FAČR bere na vědomí zprávy některých volených orgánů FAČR (zprávu Odvolací Komise, zprávu Etické Komise a zprávu Sboru Rozhodců FAČR).

12. VH FAČR neschválila zprávu Revizní a kontrolní komise.

13. VH FAČR vzala na vědomí zprávu o plnění CCP.

14. VH FAČR schválila Strategický plán FAČR na období 2023-2027.

15. VH FAČR v rámci bodu č. 16 programu VH pod názvem „Zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR pro rok 2024“ rozhodla tak, že:

I. VH FAČR schvaluje následující zásady pro rozdělování společných zdrojů FAČR v roce 2024:

a) péče o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v ČR;

b) vytváření všestranných a rovnoprávných podmínek na všech stupních fotbalu v ČR;

c) zabezpečování přípravy a účasti fotbalové reprezentace ČR v soutěžích FIFA a UEFA;

d) podpora profesionálního a amatérského fotbalu s důrazem na rozvoj mládeže;

e) úhrada nákladů na rozhodčí a delegáty ve všech mistrovských a pohárových soutěžích organizovaných FAČR a pobočnými spolky, kdy u delegátů budou hrazeny náklady pouze v soutěžích mužů řízených ŘKČ, ŘKM, KFS, PFS a OFS, dle pravidel stanovených příslušnými předpisy a nařízeními FAČR, s důrazem na hospodárnost příspěvků na cestovné u rozhodčích i delegátů;

f) podpora z NSA pro OFS a KFS bude v minimálně stejné výši a za stejných podmínek jako v roce 2023.

II. VH FAČR bere na vědomí, že VV FAČR zajišťuje hospodaření a správu majetku FAČR a rozhoduje o využití společných zdrojů FAČR ve smyslu přijatých zásad.

III. VH FAČR ukládá VV FAČR, aby ji na příští ŘVH informoval o využití společných zdrojů FAČR v rámci zprávy o výsledcích hospodaření FAČR za rok 2023.

16. VH FAČR v rámci bodu č. 17 programu VH pod názvem „Schválení výše, splatnosti a způsobu použití členských příspěvků FAČR pro rok 2024“ rozhodla tak, že:

I. VH FAČR schvaluje tuto úpravu členských příspěvků vybraných v roce 2024:

A. Výše – 400 Kč/rok (snížená výše 200 Kč/rok u osob mladších 18 let včetně, jakož i u osob starších 70 let včetně);

B. Splatnost – do 28.2. příslušného kalendářního roku (s dodatečnou lhůtou do 15.3. příslušného kalendářního roku);

C. Způsob použití:

i. 50 % vybraných členských příspěvků může VV volně využít při zajišťování hospodaření a správy majetku FAČR.

17. VH FAČR dále v rámci bodu č. 17 programu VH FAČR pod názvem „Schválení výše, splatnosti a způsobu použití členských příspěvků FAČR pro rok 2024“ neschválila způsob využití zbývajících 50 % vybraných členských příspěvků.

18. VH FAČR vzala na vědomí informace o restrukturalizaci soutěží.

19. VH FAČR v rámci bodu č. 19 programu VH FAČR pod názvem „Návrh dalšího postupu ve věci nakládání a využití Stadionu Evžena Rošického“:

I. Bere na vědomí informační materiál k návrhu dalšího postupu ve věci nakládání a využití Stadionu Evžena Rošického v Praze.

II. VH FAČR pověřuje Výkonný výbor FAČR realizovat další kroky a detailněji rozpracovat sportovní varianty budoucího využití areálu, ve smyslu navržených kroků Variantu A Tréninkové centrum, Variantu B Fotbalový stadion a dále Variantu I - Směnu pozemků za účelem realizace variant A či B.

III. VH FAČR ukládá VV FAČR, aby VV FAČR zahájil jednání s AC Sparta Praha fotbal, a.s., o podmínkách možné výstavby a provozu Národního fotbalového stadionu v lokalitě stávajícího Stadionu Evžena Rošického.

IV. VH FAČR ukládá VV FAČR předložit na následující VH FAČR zprávu o dosavadním postupu a návrh konkrétního využití.

25. řádná Valná hromada FAČR (23. 6. 2023)

25. řádná Valná hromada FAČR (23. 6. 2023)