ZÁPIS z 10. jednání Komise pro regionální fotbal FAČR (pondělí 12. prosince 2016, Praha, sídlo FAČR)

Členové KpRF: dle prezenční listiny
Za FAČR: dle prezenční listiny

Program :

1/ Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání (p. Vrzáček).

2/ Aktuální informace FAČR (p. Řepka).

3/ Ekonomické informace (p. Kabelka).

4/ Legislativní informace (p. Pauly). 

5/ Informace z Úseku neprofesoíonálního fotbalu (p. Mestek).

6/ Náměty předsedů KFS, různé.

 

Ad 1/

Jednání bylo zahájeno ve 14:00 hodin. Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček.

Po schválení programu následovala kontrola úkolů z minulého zápisu :

-       Nahlášení termínů VH KFS a OFS (splněno) – vedení FAČR se zúčastní všech VH KFS,

doporučeno předsedům KFS zúčastnit se všech VH jednotlivých OFS ve svých krajích.

-       Náklady na činnost jednotlivých OFS (splněno) – přehled viz příloha zápisu č. 2.

-       Úprava Přestupního řádů po vzniku Akademiií (u hráčů Akademií bude řešeno doplněnín v novele Přestupního řádu – návrh nechat prvek volného pohybu hráčů, ale zpoplatnit). 

 

Ad 2/

Aktuální informace FAČR – přednesl pan Řepka :

-       viz příloha č. 1 zápisu – prezentace. 

Následná diskuse přítomných k projektu soutěží 5+1 nebo 6+1 dospělých, názory se různí, doporučeno myšlenku realizovat, ale stále prodiskutovávat, do února připravit podklady pro konečný návrh projektu.  

 

Ad 3/

Ekonomické informace – přednesl pan Kabelka :

-       Náklady na činnost jednotlivých OFS (zpracováno dle podkladů OFS) – viz příloha č. 2 – prezentace, s materiálem se bude dále pracovat.

-       Nevyčerpané kredity klubů při splnění podmínky podvojného účetnictví – cca 8,6 mil. Kč – v prosinci bude vráceno příslušným klubů. U klubů, které nemají podvojné účetnictví (nesplnění podmínky z usnesení VH FAČR) – částka cca 9 mil. Kč, řeší se, konečné rozhodnutí na únorovém zasedání VV FAČR.

 

Ad 4/

Legislativní informace – přednesl pan Pauly :

-       Doplnění informací pana Řepky.

-       Informace k Přestupnímu řádu.

-       Odpovědi na dotazy přítomných.

 

Ad 5/

Informace z Úseku neprofesionálního fotbalu – přednesl pan Mestek :

-       Vyhodnocení 1. Národní Grassroots konference (předložen podrobný písemný materiál, který přítomní obdrželi).

-       Výstupy ze Semináře SCM a SpSM (Nymburk 21.-22.11.2016), měsíce náborů, soutěže mládeže – nová pracovní skupina, školní fotbal, ženský fotbal, veteránský fotbal, seniorský fotbal (předložen písemný materiál, který přítomní rovněž obdrželi).

-       Grassroots galavačer – Praha – Žofín 8.1.2017 od 17.00 hod.

 

Následně proběhla diskuse přítomných .

V závěru jednání předseda Komise pro regionální fotbal pan Vrzáček poděkoval přítomným za celoroční práci pro fotbal, popřál pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2017.

Jednání bylo ukončeno v 15.45 hodin.

 

Miroslav Vrzáček v.r.

předseda Komise pro regionální fotbal FAČR

 

Zapsal : Pavel Pech – sekretář komise

 

 

 

Přílohy zápisu :

 

Příloha č. 1 – prezentace pan Řepka.

Příloha č. 2 –prezentace pan Kabelka. 

Související dokumenty