Členové KpRF :                       dle prezenční listiny
Za FAČR :                               dle prezenční listiny

Program :

1/        Zahájení.
2/        Rozdělení dotací Programu V. pro okresy – 2. splátka.
3/        Závěr.

Jednání  probíhalo po skončení Aktivu předsedů KFS a OFS od 17.45 hod. 

Ad 1/

Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček.

Seznámil s programem, jediným bodem jednání bylo schválení rozdělení dotací programu V. pro okresy – 2. splátka.

Ad 2/

Po diskusi byl schválen stejný způsob rozdělování finančních prostředků jako v minulém období, tj. na počty odehraných utkání bez utkání přípravek (nestejný hrací čas, různorodé formy soutěží apod.).

Na základě požadavku předsedy Jč KFS pana Jílka se ke způsobu rozdělení těchto prostředků pro další období vrátí komise na jednání po Valné hromadě FAČR.

Předseda komise doporučil, aby utkání nového SR byla zadána do systému IS nejpozději do konce měsíce července 2017, aby se urychlil výpočet dotací a následně převod finančních prostředků.

Ad 3/

Současný předseda KpRF pan Vrzáček poděkoval všem přítomným za účast na jednáních komise, vzájemnou spolupráci a vstřícné postoje při řešení problémů během činnosti komise.

Následně bylo jednání v 18.15 hod. ukončeno.

Miroslav Vrzáček v.r.

předseda Komise pro regionální fotbal FAČR

 

Zapsal : Pavel Pech – sekretář komise