Členové KpRF: dle prezenční listiny 
Za FAČR: dle prezenční listiny 

Program: 
1/ Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání (p. Vrzáček) 
2/ Informace z mládežnického fotbalu (p. Mestek) 
3/ Osamostatnění profesionálních soutěží – informace (p. Berbr) 
4/ Aktuální informace FAČR (p. Řepka) 
5/ Ekonomické informace (p. Řepka) 
6/ Návrh na dělení členských příspěvků v roce 2016 (p. Řepka) 
7/ Legislativně-právní informace (p.Pauly) 
8/ Informační systém FAČR (p. Helcl) 
9/ Náměty předsedů KFS a různé 
10/ Závěr 

Ad 1) 
Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček. Jednání začalo ve 13.00 hodin. V úvodu jednání byl schválen upravený program (doplnění bodu – Osamostatnění profesionálních soutěží). 
Dále byla provedena kontrola minulého zápisu z jednání (jednotná koncepce vzdělávání rozhodčích na všech stupních) : 
vzdělávání rozhodčích na všech stupních v návaznosti na konvenci UEFA již běží, školení provádí lidé s příslušnou licencí, finanční prostředky zajištěny z konvence UEFA. 

Ad 2) 
Pan Mestek informoval o : 
- minihřištích 2015, 
- měsících náborů, 
- soutěžích mládeže, 
- licenčních řízeních SCM a SpSM 2015/2016, 
- Regions Cupu a veteránském fotbale, 
- Grasroots UEFA. 

Podrobnější informace v písemném materiálu, který pan Mestek předložil všem přítomným. 

Úkoly pro jednotlivé KFS : 
Do 15. dubna 2015 potvrdit účast na finále veteránského fotbalu (Praha 29.5.2015). 
Do 30. září 2015 předložit přihlášky do Regions Cupu 2016. 

Ad 3) 
K osamostatnění profesionálních soutěží podrobně hovořil pan Berbr. Seznámil s postupným vývojem projektu a současným stavem. Dále odpověděl na dotazy přítomných předsedů KFS. 
Pro další jednání v této oblasti jsou za FAČR pověřeni pánové Berbr a Zlámal. 
Ad 4, 5, 6) 
K výše uvedeným bodům podrobně hovořil pan Řepka. 
Bod 6 – Návrh na dělení finančních prostředků z členských příspěvků v roce 2016 předložen k diskusi, konečná verze bude předložena ke schválení valné hromadě FAČR. 

Návrh na rozdělení finančních prostředků na činnost OFS na rok 2015 /paušální částka a další rozdělení finančních prostředků dle počtu členů/ podrobně prezentoval předseda Zlínského KFS pan Hrubčík. Návrh byl předložen písemně. Po diskusi přítomných bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pana Hrubčíka s výsledkem – návrh nebyl podpořen. Po hlasování zůstává doporučení komise k rozdělení dle již dříve doporučeného návrhu – paušální částka 150 tis. Kč na OFS + další částka dle počtu odehraných utkání. 

Podrobná prezentace k výše uvedeným bodům jednání tvoří přílohu zápisu. 

Ad 7) 
Pan Pauly poskytl legislativně – právní informace. 
V současné době probíhá rekondifikace stávajících předpisů, návrhy zveřejněny k připomínkovému řízení fotbalovému hnutí (na webu fotbal.cz). Připomínky lze předkládat v termínu do 15. května 2015. Další podrobnosti na webu fotbal.cz. 

Ad 8) 
Pan Helcl hovořil o informačním systému FAČR. Informoval o probíhajících krocích v připravované fotbalové revoluci od 1.7.2015. Probíhají pravidelné měsíční porady krajských „Darwinů“, systém se průběžně dopracovává a novinky jsou zveřejňovány na webu fotbal.cz (zkušební verze). Téměř 100 % klubů má již administrátory a do systému je nahrána již téměř polovina všech registrací. Nejpozději do konce dubna bude zveřejněna zkušební verze vyplňování Zápisů o utkání. 

Ad 9) 
V závěru jednání se k osamostatnění profesionálních soutěží vyjádřil pan Svoboda, který se na jednání komise dostavil v jejím průběhu. Prezentoval důvody i představy osamostatnění. 

Následovala diskuse přítomných k projednáváným bodům jednání. 

Ad 10/ 
Jednání ukončil v 15.30 hodin předseda KpRF pan Vrzáček. Poděkoval za účast i věcnou diskusi. Další jednání komise se předpokládá v měsíci srpnu nebo září. V případě, že má některý KFS zájem uspořádat výjezdní zasedání komise, nahlásí tuto informaci sekretáři komise. 

Miroslav Vrzáček v.r. 
předseda Komise pro regionální fotbal FAČR 

Zapsal : Pave Pech – sekretář komise 

Příloha : prezentace – pan Řepka, pan Helcl: 

 

Prezentace GS v příloze článku.

Související dokumenty