Členové KpRF :                       dle prezenční listiny
Za FAČR :                               dle prezenční listiny

Program :
1/ Zahájení  (p.Vrzáček)
2/ Smlouvy Public Football s.r.o. a KFS, plnění smluv (p.Zajíček)
3/ Aktuální informace FAČR (p.Řepka)
4/ Ekonomické informace (p.Kabelka)
5/ Přerozdělení finančích prostředků pro OFS (Program V)
6/ Veteránský fotbal, Regions Cup, Strategický plán Grassroots do roku 2020 (p.Mestek)
7/ Různé

Ad 1/
Jednání zahájil a řídil předseda KpRF pan Vrzáček. Jednání bylo zahájeno ve 13.00 hod. Na návrh předsedajícího bylo schváleno doplnění programu o bod týkající se marketingových smluv mezi Public Football a příslušnými KFS a plnění těchto smluv. Tento bod byl zařazen jako bod č. 2 jednání komise.

Ad 2/  
Informace poskytl pan Zajíček.

Finanční plnění smluv se podařilo dořešit u všech KFS. Připravují se nové smlouvy, jejichž platnost bude opět dva roky. Smlouvy budou stejné, pouze doplněné o potřebu bezplatného umístění dvou reklamních bannerů na hřištích. Důvodem je snaha získat finanční prostředky, které budou použity na obnovu techniky pro kluby (potřeba cca 5 mil. Kč).

Pan Zajíček dále odpověděl na dotazy přítomných.

Ad 3/, 4
Generální sekretář pan Řepka byl na jednání omluven.
K uvedeným bodům se vyjádřil pan Berbr a pan Kabelka :
- finanční prostředky Programu V očekává FAČR v nejbližších dnech, prostředky budou následně rozesílány na příslušné subjekty,
- „zelený trávník“ – žádost FAČR zaslána, 25.5.2016 se bude na MŠMT o žádosti rozhodovat a dále se bude řešit i Program IV,
- V IS systému nutné potvrdit čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví, jinak příslušný subjekt neobdrží finanční prostředky. Kluby byly dlouhodobě upozorňovány a měly dostatek času na vyřešení vedení podvojného účetnictví. Pan Kabelka zašle na příslušné KFS přehledy, které kluby nepotvrdily vedení podvojného účetnictví.        
- Rozhodčí do 18ti let – daňová povinnost, bude zaslána informace.

Ad 5/
Po diskusi přítomných byl schválen návrh Komise pro regionální fotbal :
- utkání přípravek nezahrnovat pro dělení finančních prostředků (Program V).

Ad 6/
Veteránský fotbal.
Pan Mestek předložil písemný materiál. V pátek 27.5.2016 proběhne republikové finále v Praze, hřiště SK Motorlet – počet účastníků 12. Po rozlosování byly propozice včetně rozlosování do skupin zaslány na jednotlivé KFS i  účastníkům republikového finále.

Regions Cup.
Zbývá dohrát finálové utkání na Moravě (25.5.2016). Republikové finále Pardubický KFS – vítěz Moravy bude sehráno 8. 6. 2016 v Praze.

Pan Mestek dále prezentoval „Strategický plán FAČR do roku 2020“ za Grassroots oddělení.
Projekt odstartuje v rámci FAČR podzimní národní konferencí, podrobnější informace budou s předstihem zveřejněny, projekt bude realizován postupně.  

Další informace :
- probíhá licenční řízení SCM + SpSM,
- Měsíc náborů – probíhá v květnu a proběhne v září,
- soutěže mládeže – VV FAČR 9.5.2016 schválil změny a to :
zrušení paralelních utkání 7+1 v soutěžích SpSM mladších žáků od SR 2016/2017,
reorganizaci dorosteneckých soutěží od SR 2017/2018.

Ad 6/
Bohatá diskuse k projednávaným tématům.

Jednání ukončil v 15.00 hodin předseda KpRF pan Vrzáček. Poděkoval za účast i věcnou diskusi přítomných k projednávaným bodům.

Miroslav Vrzáček v.r.
předseda Komise pro regionální fotbal FAČR 

Zapsal : Pavel Pech – sekretář komise