Jaká je výše Členského příspěvku, jak a kdy se platí?

 • Dle Stanov SFČR a prováděcího předpisu tedy zejména hráč, rozhodčí s licencí, delegát s licencí, trenér s licencí, funkcionář, statutární zástupce, dle rozhodnutí příslušného řídícího orgánu účastník utkání - masér, lékař, časoměřič, atd.) povinen uhradit členský příspěvek ve výši 300,-Kč/osoba/ nad 18 let a 150,-Kč/osoba/do 18 let kalendářní rok na účet "1388007093/2700
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  v souladu s Registračním a Evidenčním řádem SFČR
 • Pokud jste tak neučinil, nesmíte nastoupit k utkání a to ani jako funkcionář, rozhodčí atd. Zda máte zaplacený členský příspěvek, si můžete ověřit na futis.futsal.cz - seznam hráčů.
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY jsou platné na KALENDÁŘNÍ ROK, platí se až po zavedení nového hráče do systému a přidělení ID. Zpracovány systémem FUTis musí být nejpozději v den, kdy hráč nastoupí k prvnímu zápasu daného kalendářního roku. Obvyklá délka zpracování je dva pracovní dny od PROVEDENÍ příkazu v odesílané bance, nebo pracovní den v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s či vkladu na pobočce.
 • UPOZORŇUJEME TEDY, ŽE ROZHODNÝM DNEM PRO UZNÁNÍ PLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE DEN NÁSLEDUJÍCÍ PO PŘIPSÁNÍ NA ÚČET FUTSALU A SPÁROVÁNÍ V SYSTÉMU FUTIS, NIKOLIV OKAMŽIK PLATBY!!!
 • Zaplatit za sebe můžete pomocí bezhotovostního bankovního příkazu nebo platbou na pobočce pošty, kdy přesnou částku zašlete na účet SFČR "1388007093/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s." a jako variabilní symbol uvedete váš ID kód. Druhou možností je pak hromadná platba členských příspěvků za hráče oddílu, kdy kdokoliv může ve výběru hráčů na futis.futsal.cz vybrat ze seznamu hráčů jen některé z nich a nechat si vygenerovat částku a variabilní symbol hromadné platby. Po připsání celé a přesné částky pod daným variabilním symbolem pak dojde k přiřazení platby členského příspěvku jednotlivým hráčům.

Jak registrovat nové hráče?


Jak registrovat nového hráče, který neměl nebo nemá české občanství či národnost?

Přestup se týká hráčů, kteří nemají českou národnost, a to i v případě, že nikdy nebyli v zahraničí ve futsalu registrováni a mají trvalý pobyt na území ČR. V elektronické podobě doručit dokumenty na adresu registrace@futsal.cz

 • přihlášku k registraci
 • žádost vyžádání hráče ze zahraničí (viz formulář na futis.futsal.cz)
 • v případě, že hráč má i české rodné číslo (např. kvůli dlouhodobému pobytu nebo pojištění), zašlete také kopii dokladu s tímto rodným číslem
 • nezasílejte poplatek 5000 Kč, resp.1.000 Kč, nebo 500 Kč dopředu, k platbě budete vyzváni!
 • oba formuláře musí být v kvalitním souboru pdf. a musí být opatřeny razítkem klubu, případně příslušné řídící komise

Po uvolnění hráče mateřským svazem ve smyslu Registračního a evidenčního řádu SFČR, § 21, bude klub na kontaktní e-mailové adrese uvedené v žádosti informován o tom, že je možné hráče v klubu u SFČR registrovat. Poplatek za registraci/přestup hráče ze zahraniční do 1. Futsal ligy činí 5.000 Kč, do 2. Futsal ligy 1.000 Kč a do ostatních soutěží 500 Kč., a to na účet SFČR č. 1388007085/2700 + variabilní symbol ID hráče. Kopii dokladu s uvedením jména hráče je nutné zaslat na adresu registrace@futsal.cz, poté bude nejpozději do 7-mi dnů provedena registrace hráče do klubu SFČR.

V případě udělení tzv. "dočasné" registrace v délce trvání 1 rok, je hráč povinen po skončení platnosti sám kontaktovat Mezinárodní oddělení FAČR za účelem prodloužení registrace a oprávnění v ČR působit!!!

 


Jaký je přestupní poplatek? POZOR od 1.1.2023 nové číslo účtu a variabilního symbolu

Přestupní/hostovací poplatky neplatí kluby 1.Futsal ligy a 2.Futsal ligy, kterým jsou poplatky fakturovány 1x měsíčně
Přestupní/hostovací poplatky pro kluby nižších soutěží se hradí na č.ú: 1388007085/2700  variabilní symbol ID hráče (jednotlivá platba) nelze hradit za více hráčů najednou.

 • přestup/hostování do klubu 1. ligy ...... 500,- Kč
 • přestup/hostování do klubu 2. ligy ...... 400,- Kč
 • přestup do klubu divize ....... 300,- Kč
 • přestup do klubu krajského přeboru .... 200,- Kč
 • přestup do klubu okresních soutěží ..... 100,- Kč
 • přestup v rámci soutěže žen ......50,-Kč

Doklad o platbě poplatků je nedílnou součástí všech žádostí! Potvrzením se rozumí doklad banky o provedené transakci ve formátu PDF nebo JPG, není bohužel možné dokladovat kopií mailu nebo jakoukoliv měnitelnou verzí textu ani PDF verzí Wordu.

Rozhodující pro výši poplatku je nejvyšší hraná soutěž, tedy soutěž, ve které nastupuje „A“ tým vašeho oddílu.


Hráč je registrován v klubu, který nehraje. Jak postupovat, aby mohl hrát u nás?

Pokud je hráč registrovaný za nefungující klub, tuto skutečnost potvrdí na přestupní lístek příslušný řídící orgán. Potvrzení bude nahrazovat podpisy a razítko zaniklého klubu.

Řídící orgán má také možnost, pokud se klub nepřihlásí do dvou po sobě následujících soutěžních ročníků, požádat o výmaz takového klubu z registrace pro nečinnost.


Lze nějak předčasně ukončit hostování?

Hostování lze předčasně zrušit dohodou všech tří stran - hráč + oba kluby. Je třeba zaslat na sekretariát VV SFČR přestupní lístek, kde bude ručně upravena předtištěná formulace „dohoda o hostování“ na „dohoda o ukončení hostování“.


Jsou hostování a přestup nějak omezeny?

Viz přestupní řád SFČR https://futsal.fotbal.cz/document/download/109535


Jsem při hraní futsalu úrazově pojištěn?

Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí.

Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení.

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit.

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává i nadále v platnosti.

Pro uplatnění pojištění je nutné, aby člen měl platný Členský příspěvek v době úrazu!! Podrobnosti najdete na webu ČUS https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.html


Chceme změnit název oddílu, jak na to?

Změna názvu klubu ve Svazu futsalu České republiky se řídí legislativou  Svazu futsalu ČR,  https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/564

Změna názvu klubu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu dřívějšího (např. FK místo SK). Změna názvu klubu musí být doložena na formuláři Změna názvu klubu SFČR (viz. formulář ke stažení na futis.futsal.cz - Žádost o změnu názvu klubu. Pokud se v názvu klubu mění název města nebo obce, rozhoduje o zařazení takového klubu do soutěžní struktury SFČR příslušná řídící komise.

Název a sídlo klubu je možno měnit vždy jen pouze po skončení soutěžního ročníku, tj. od 1.7. a nejpozději do 31.7. Klub je povinen uvést nový název v přihlášce do soutěže.

Poplatek za změnu názvu byl stanoven na 200 Kč. Doklad o zaplacení poplatku na číslo účtu pro registrační a přestupní poplatky 1388007085/2700 s variabilním symbolem ID klubu přiložte k vyplněné žádosti.