Zasedání se zúčastnili zástupci všech oblastí a s nimi vedení futsalu – předseda Radek Lobo, 2. místopředsedkyně Petra Panchartková, členové VV za regiony Jiří Honěk a Jan Rod, a sekretář SFČR Jan Novotný. Za Právní oddělení FAČR byl přítomen Jan Sochor.


Informace z jednání Regionální komise SFČR:

  • Regionální komise SFČR vzala na vědomí informace od předsedy SFČR Radka Lobo, který mluvil o Informačním systému a jeho implementace do futsalového prostředí, vyzdvihl práci a význam sekretáře Jana Novotného v tomto projektu. Dále informoval o smlouvě mezi SFČR a FAČR, o financích a hospodaření svazu s vlastními finančními prostředky a sdělil, že v současné chvíli nemá SFČR žádné závazky po splatnosti.
  • Členové Regionální komise byli seznámeni s probíhající diskuzí týkající se organizace soutěží na nejnižších úrovních. Byla diskutována otázka právní subjektivity klubů na nejnižších úrovních.
  • Předseda SFČR Radek Lobo apeloval na předsedy oblastí pro zlepšení legislativních povinností pobočných spolků, zejména organizování Valné hromady a zasílání informací rejstříkovanému soudu.
  • SFČR je nově registrován jako subjekt organizující futsalové soutěže v Rejstříku sportu.
  • Sekretář SFČR Jan Novotný informoval o aktuální stavu a využívání Informačního systému. Na místě byly diskutovány podrobnosti nastavení IS pro potřeby futsalových soutěží a připomínky zástupců regionů z praktického využití.
  • Předseda SFČR Radek Lobo přednesl návrh na nový systém rozdělování dotací ze strany SFČR pro rozvoj regionálního futsalu. Zástupci oblastí se poté k danému návrhu vyjádřili kladně.