VV SFČR zároveň schválil nový vzor profesionální smlouvy hráče futsalu a principy pro registraci smluv s platností od 13. 6. 2020. 

Postup při registraci profesionální smlouvy je upraven v ustanovení § 51 a následující Evidenčního a registračního řádu SFČR, samotné náležitosti profesionální smlouvy jsou pak zakotveny v § 11 a následující Přestupního řádu SFČR.

Základní aspekty registrace profesionálních smluv:

- Klub doručí právě jedno vyhotovení originálu profesionální smlouvy k registraci na sekretariát SFČR doporučenou poštou nebo skrze podatelnu sekretariátu FAČR;

- SFČR provede registraci profesionální smlouvy do 14 dnů ode dne doručení na sekretariát SFČR, pakliže profesionální  smlouva obsahuje všechny nezbytné náležitosti a podání je učiněno ve stanovených lhůtách;

- Sekretariát SFČR po registraci profesionální smlouvy zveřejní informaci o zaregistrování profesionální smlouvy na Úřední desce;

- Profesionální smlouvu lze zaregistrovat nejdříve 6 měsíců přede dnem, který předchozí evidovaná profesionální smlouva hráče uvádí jako poslední den své účinnosti;

- Registraci profesionální smlouvy nelze provést mj. pokud:
· byla uzavřena dříve než 8 měsíců přede dnem, který je v ní sjednán jako den její účinnosti;
· byla předložena k registraci po uplynutí 15 dnů ode dne vzniku své účinnosti.

 

Přílohy:
1) vzor profesionální smlouvy v českém jazyce;
2) vzor profesionální smlouvy v anglickém jazyce.

Související dokumenty