Fotbalová utkání v rámci FAČR může řídit pouze rozhodčí s platnou licencí rozhodčího fotbalu (viz Řád rozhodčích a delegátů FAČR). Za výkon funkce rozhodčímu náleží odměna stanovená Oficiálním sazebníkem rozhodčích FAČR.

Druh licence rozhodčího vyjadřuje stupeň jeho kvalifikace pro řízení utkání:

  • Licence C … v rámci OFS, KFS, PFS a ženských soutěží (platnost této licence je maximálně 12 měsíců – do té doby musí rozhodčí absolvovat základní školení ve stanoveném rozsahu, aby získal Licenci A)
  • Licence A … v rámci všech soutěží s výjimkou profesionálních soutěží
  • Licence P … v rámci profesionálních soutěží

Licence kategorie vyšší opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro která postačuje licence nižší.

Pro první udělení Licence C musí uchazeč splnit nejméně tyto podmínky:

a. být registrovaným členem Fotbalové asociace ČR (FAČR) s platným identifikačním číslem (ID). Podmínky a způsob získání členství ve FAČR naleznete ZDE

b. stáří minimálně 15 let (uchazeč mladší 18 let musí předložit také ještě písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka s výkonem funkce rozhodčího)

c. další podmínky dle §5, odst. 3:

  •  ovládat český jazyk slovem i písmem,
  • na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti měsíců,
  • podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (FAČR nakládá s osobními údaji striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů),
  • na vlastní náklady se podrobit zdravotním prohlídkám způsobilosti výkonu funkce rozhodčího a na vyžádání předložit komisi rozhodčích výsledky požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů,
  • absolvovat vstupní školení předpisů FAČR a splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti ve stanoveném rozsahu.

Pro první udělení licence se musí zájemce přihlásit na kterémkoliv Okresním fotbalovém svazu (OFS) nebo Pražském fotbalovém svazu (PFS), v jehož působnosti hodlá funkci rozhodčího vykonávat (obvykle v místě trvalého bydliště).

Jak a kde se přihlásit:

a. vyplněním elektronické přihlášky

  • uchazeč se automaticky dostane do evidence příslušné Komise rozhodčích OFS nebo PFS podle toho, kde chce začít kariéru rozhodčího, a zástupce této KR jej bude kontaktovat s podrobnostmi k výkonu funkce rozhodčího

Elektronická přihláška je nejefektivnější a nejsnazší způsob, jak se zúčastnit náboru rozhodčích. Upřednostněte, prosím, tuto možnost na úkor jakékoliv jiné alternativy.

b. přímým kontaktováním Okresního fotbalového svazu:

c. pro uchazeče mezi dívkami a ženami – kromě možností pod bodem a) a b) mohou kontaktovat přímo také KR STK fotbalu žen prostřednictvím kontaktu ZDE