Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 21 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu jejich registrace jako členů FAČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz).

Registrace fyzické osoby jako člena FAČR je dle § 18 Evidenčního a registračního řádu zachována, pokud se v termínu do 15. 3. 2024 v centrální evidenci členství zaeviduje provedená platba členského příspěvku za danou osobu. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

Členové, kteří v termínu do 15. 3. 2024 nezachovají své členství ve FAČR, mohou obnovit své členství postupem dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR, tedy stejným postupem jako při první registraci.

 

 

Výše členského příspěvku pro rok 2024 stanovena v uvedené výši:
a) 200 Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 18. rok věku nebo jsou mladší;
b) 200 Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 70. rok věku nebo jsou starší;
c) 400 Kč u všech ostatních fyzických osob.

Související dokumenty